Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Intellectuele Eigendomsrechten: alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, geregistreerd en ongeregistreerd, waar ook ter wereld, waaronder maar niet beperkt tot: octrooirechten, auteursrechten (daaronder begrepen rechten op software, bron- en object code),(gebruiks)modelrechten, databankrechten, domeinnaamrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, alsmede rechten met betrekking tot bedrijfsgeheimen, knowhow of technische kennis.
Opdrachtnemer: Planet+Partners te Bemmel. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het (doen) verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten. 
Werken: alle documenten, rapporten, handboeken, presentaties, tekeningen, schema’s, ontwerpen, foto’s, grafische afbeeldingen, logo’s, software en alle andere materialen in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot hardcopy en elektronische vorm, gecreëerd door de Opdrachtnemer, al dan niet voorafgaand of tijdens de looptijd van de overeenkomst of samenwerking met Opdrachtgever. 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

 • De navolgende voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 
 • Toepasselijkheid van bepaalde afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zullen door opdrachtnemer schriftelijk dienen te worden aanvaard. In dat geval zal aangegeven worden welke voorwaarden van de opdrachtnemer gewijzigd dan wel vervangen worden c.q. welke voorwaarden aan de voorwaarden van de opdrachtnemer worden toegevoegd.

 

Artikel 2: Totstandkoming

 

 • De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke, of per email, verstrekte opdracht door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer. 
 • Een aanbieding geldt voor een periode van 14 dagen of voor zover een andere periode schriftelijk is afgesproken en voor zover de schriftelijke aanvaarding ons binnen deze periode heeft bereikt.

 

Artikel 3: Annulering

 

 • Opdrachtgever is door voortijdige annulering van de opdracht gehouden opdrachtnemer een bedrag te betalen gelijk aan 10% van de opdrachtsom met een minimum van euro 350, en tevens de kosten te voldoen die de opdrachtnemer reeds gemaakt heeft ten behoeve van de gesloten overeenkomst met een toeslag van 50%.

 

Artikel 4: Wijzigingen

 

 • Wijzigingen, hieronder ook begrepen extra eisen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht alsmede verzoeken om extra informatie, zijn slechts bindend, nadat zulks schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 
 • Als wijziging, uitbreiding en/of aanvulling en extra informatie wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer, boven de in de overeenkomst of orderbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden, wordt gepresteerd. 
 • Mondelinge toezeggingen binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. 
 • Overeengekomen wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht en extra verstrekte informatie, geven de opdrachtnemer het recht om de extra kosten hiervoor afzonderlijk in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Geheimhouding

 

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom

 

 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten ter zake de Werken berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers.
 • Zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever de Werken – die al dan niet aan door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld niet kopiëren, verveelvoudigen, verkopen, verhuren, in (sub-)licentie geven, publiceren of anderszins openbaar maken.
 • Een eventueel aan de Opdrachtgever toegekend gebruiksrecht ter zake de Werken is – tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen – te allen tijde niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepbaar, beperkt tot maximaal de duur van de overeenkomst of samenwerking, en beperkt tot persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 
 • Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan eventuele bronvermelding en/of technische voorzieningen ter bescherming of indicatie van Intellectuele Eigendomsrechten in of van de Werken te (laten) verwijderen, aan te (laten) passen, of te (laten) omzeilen.
 • Opdrachtnemer behoudt het recht voor om de in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane kennisverbreding tevens voor andere doeleinden en/of Opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Wanneer Opdrachtnemer hierom verzoekt en in elk geval bij de beëindiging van de overeenkomst of samenwerking, zal Opdrachtgever alle Werken onmiddellijk aan Opdrachtnemer retourneren en alle kopieën van Werken (ongeacht de vorm) onherroepelijk verwijderen.

 

Artikel 7: Tijdstip van levering; Uitvoeringstermijn

 

 • De diensten worden in principe geleverd op of onmiddellijk na het overeengekomen tijdstip, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer. 
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 8: Prijs en betaling

 

 • Alle gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en reis en verblijfkosten. 
 • Betaling dient te geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsconditie of, als deze niet is vermeld, voor de eerste werkdag van de maand, volgend op de maand dat de factuur is gedateerd.
 • Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast de hoofdsom en de kosten een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag vanaf het moment van in verzuim treden. Onder kosten wordt verstaan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten nodig om het verschuldigde bedrag te innen. 5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 • Afhankelijk van de omvang en looptijd van het project en/of opdracht van opdrachtgever kan wonden overeengekomen dat betaling op de volgende wijze zal plaatsvinden:
 • bij acceptatie van de opdracht dient 35% bij wijze van voorschot te worden voldaan. 
 • gemaakte kosten worden maandelijks in rekening gebracht tot een maximum van 80% van de opdrachtsom, het resterende bedrag wordt bij oplevering van de opdracht in rekening gebracht.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 

 • Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever of door personen waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is. 
 • De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever. 
 • De resultaten van toepassing en gebruik van de door de opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn mede afhankelijk van factoren, die niet onder opdrachtnemers invloed vallen. Ofschoon de opdracht door opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan opdrachtnemer derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen. 
 • Opdrachtnemer is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen werden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van het adviesbureau voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria. Bij opdrachten met een looptijd langer dan x maanden is de schade beperkt tot het over de laatste .s maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot een bedrag van maximaal euro 2.500,00.
 • Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor schadeaanspraken van derden, die verband houden met zaken waar de opdrachtgever verantwoordelijk voor is. 
 • Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, veroorzaakt door gebreken van de geleverde diensten, noch voor de uitvoering van het verstrekte advies. Opvolgen van een advies valt onder de verantwoording van de opdrachtgever. 
 • Ingeval van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever hierdoor geleden schade. 

 

Artikel 10: Inspanningsverplichting

 

 • Bij acceptatie van de opdracht gaat opdrachtnemer uitsluitend een inspanningsverplichting en zal opdrachtnemer zorgdragen voor de zorgvuldige uitvoering van de opdracht voor zover mogelijk overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk gemaakte afspraken en procedures. 
 • Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 • Opdrachtgever moet zorgdragen voor de tijdige terbeschikkingstelling van informatie, voor zover dit is overeengekomen en voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht. Hij vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van informatie, gegevens, apparatuur en faciliteiten. 
 • Als door oorzaken, waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, de opdrachtnemer vertraging in de uitvoering van de opdracht ondervindt, heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de daardoor veroorzaakte kosten.

 

Artikel 11: Opschortingsbevoegheid

 

 • Opdrachtnemer is bevoegd bij niet tijdige betaling zijn werkzaamheden op te schorten. 
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (en apparatuur) niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

Artikel 12: Ontbinding

 

 • Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren. 
 • In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer geleden schade. 
 • Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden blijven in stand. 
 • Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 • In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.

 

Artikel 13: Gebreken; Klachtentermijn

 

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 • Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

 

Artikel 14: Overmacht

 

 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 • Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen. 
 • Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 15: Geschilbeslechting en toepasselijk recht

 

 • Alle geschillen worden beslist door de Nederlandse bevoegde rechter te Arnhem, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

Category: Algemene voorwaarden
1 Oktober 2022